دادگران

وبلاگ دانشجویان فقه و حقوق ورودی 86

دادخواست چیست؟

دادخواست عبارتست از درخواست رسیدگی به دعوی یا تظلم خواهی مدعی در محکمه صالح و یا به تعبیر دیگر هر دعوی حقوقی برای مطرح شدن در دادگاه نیاز به تقدیم دادخواست است دادخواست فرم چاپی است که قوه قضائیه آنرا مطابق قانون تهیه و در اختیار عموم قرار میدهد. موادی از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (درامور مدنی) در زمینه دادخواست و شرایط آن :

ماده 48 - شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد ، دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد.

ماده 49 - مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده ، رسیدی مشتمل بر نام خواهان ، خوانده ، تاریخ تسلیم ( روز و ماه و سال ) با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید .

تاریخ رسید دادخواست به دفتر ، تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود .

ماده 50 - هر گاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست ، آن را جهت ارجاع به یکی از شعب ، به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند .

+ نوشته شده در  چهارشنبه پنجم اسفند ۱۳۸۸ساعت 9:13  توسط همکلاسی  |